[ChatGPT002] ChatGPT教學入門 認識運作原理及限制

Posted by

相信你已經聽過ChatGPT,甚至乎已經在使用中。其實你知不知道ChatGPT是什麼?這個平台有多強大?而同時亦有哪些限制?本片將為你一一解答!

應用程式官網如下:

  1. OpenAI:https://openai.com/
  2. ChatGPT:https://chat.openai.com/ (或直接輸入ai.com)

ChatGPT系列:
[ChatGPT001] 如何使用ChatGPT? 手把手教你開Account https://youtu.be/y5dyK3WjNO4

元宇宙系列:
[011] 元宇宙速成班 解說元宇宙三大重點 https://youtu.be/9TBeZK32_AE
[012] 帶你遊走元宇宙 認識虛擬遊戲世 https://youtu.be/au-TZBc2kS8
[013] 在元宇宙生活 工作遊戲二合為一 https://youtu.be/GDeTT62pqD8
[014] VR眼鏡應如何選擇 教你購買前必學重點 https://youtu.be/-49eNzqlEmw
[015] 介紹五款VR遊戲 假期必玩推薦名單 https://youtu.be/9h4o82OpTr8
[016] 用Matterport App掃瞄環境 手機都可建立VR模型 https://youtu.be/cZY9aXERdTM

人工智能系列:
[001] 人工智能起源 – 圖靈測試 https://youtu.be/1-KcIfIiPW4
[002] 運用ASCII Code 創建加密方法 https://youtu.be/4UwMOLFotRM
[003] 2021全球密碼排行榜 + 密碼強度檢測 https://youtu.be/qFJlIdr02HM
[004] 遊戲敵人攻擊 跟人工智能有關? https://youtu.be/_wvi1yMMIqY
[005] Flappy Bird遊戲 人工智能玩得比你更厲害? https://youtu.be/LyMgRU3-D6c
[006] Flappy Bird只係小兒科 人工智能原來係玩Super Mario高手? https://youtu.be/Wlev0oRf7_0
[007] AI都可以睇影片學玩遊戲 人工智能究竟有幾強大? https://youtu.be/uH2KL9t7lDs
[008] AI荒野大亂鬥 究竟鹿死誰手? https://youtu.be/yyyqDTN8uZU
[009] AI戰勝電競高手 勝率高達99.4% https://youtu.be/2qNEEkrFfhQ
[010] 動手自己教AI 利用鏡頭辨別物件 https://youtu.be/wExaaAIKN24

————————————————–
Facebook: https://www.facebook.com/drjackeiwong/
Instagram: https://www.instagram.com/drjackeiwong/
YouTube: https://www.youtube.com/@drjackeiwong
Website: https://drjackeiwong.com/